Klachtenprocedure Tea Hol Training en Coaching

Basis voor alle klachtenbehandelingen door Tea Hol Training en Coaching zijn de Algemene Voorwaarden, welke door Tea Hol Training en Coaching zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer 37138724.

Voor alle werkzaamheden geldt dat:

1. Klachten over bejegening, uitlatingen, geleden schade of over verrichtte werkzaamheden door diegene die uit naam van Tea Hol Training en Coaching een dienst hebben geleverd, dienen door de betrokkenen (opdrachtgever of deelnemer) binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Tea Hol Training en Coaching, verder genoemd; gebruiker.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

2. De klager ontvangt binnen acht dagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen; de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en wat de wens van de klager is.

3. Binnen veertien dagen zal gebruiker schriftelijk mededelen of de klacht gegrond of ongegrond is verklaard.

4. Indien een klacht gegrond is verklaard, zal gebruiker binnen vier weken de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

5. Wanneer er sprake is van schade aan eigendom of goederen en Tea Hol Training en Coaching heeft deze gegrond verklaard, zal Tea Hol Training en Coaching op grond van haar Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven, de schade indienen bij haar verzekeringsmaatschappij.

6. Indien een klacht niet gegrond wordt verklaard en/of het niet bereiken van overeenstemming, is er de mogelijkheid om binnen dertig dagen schriftelijk in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde; te weten Robin Feenstra, robinfeenstra[at]gmail.com

7. Een uitspraak zal uiterlijk dertig dagen na ontvangst, via hoor en wederhoor, worden uitgebracht. Het advies is voor Tea Hol Training en Coaching bindend. Eventuele consequenties voor Tea hol training en Coaching, zullen snel worden afgehandeld.

8. Indien de klacht niet binnen de vastgestelde termijnen kan worden afgehandeld, omdat er bijvoorbeeld meer onderzoek wordt vereist, zal de gebruiker de klager binnen 14 dagen op de hoogte brengen van het uitstel. De gebruiker zal de reden voor het uitstel bij klager toelichten. De gebruiker zal bij de klager een indicatie afgeven over het te verwachtte termijn dat uitsluitsel kan worden gegeven.

9. Indien de klacht gegrond is verklaard door gebruiker en de onafhankelijke derde, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14-15 uit de Leveringsvoorwaarden van Tea Hol Training en Coaching, welke te vinden zijn op de website van Tea Hol Training en Coaching of op aanvraag worden toegestuurd.

10. Bij een blijvend geschil zal klager zich kunnen wenden tot de rechter in de vestigingsplaats van gebruiker, zoals omschreven in artikel 18 uit de leveringsvoorwaarden van Tea Hol Training en Coaching, welke te vinden zijn op de website van Tea Hol Training en Coaching of op aanvraag worden toegestuurd.

11. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

12. Tea Hol Training en Coaching draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de klacht en de getroffen maatregel en zal deze voor een termijn van 3 jaar bewaren.